Những Code Thông Dụng Cho Blogspot Phần 6

26. Cách mã hóa code
Với ký tự < phải đổi thành &lt;
Với ký tự > phải đổi thành &gt;
Với ký tự & phải đổi thành &amp;
Với khoảng trắng phải đổi thành &nbsp;
Để post các chú thích kí tự trên lên blog được thì:
    &lt; phải đổi thành &amp;lt;
    &gt; phải đổi thành &amp;gt;
    &amp; phải đổi thành &amp;amp;
27. Các lệnh điều kiện <b:if cond= ... </b:if>

1. Điều kiện ở trang chủ
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
...
</b:if>
2. Điều kiện ở trang bài viết
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
...
</b:if>
3. Điều kiện ở trang chủ, trang nhãn
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
...
</b:if>
4. Điều kiện ở các trang lưu trữ
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
...
</b:if>
5. Điều kiện ở các trang tĩnh
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
...
</b:if>
6. Điều kiện ở một trang riêng biệt nào đó
<b:if cond='data:blog.url == "URL_của_trang_riêng_biệt"'>
...
</b:if> 
Nếu thay == thành != thì kết quả sẽ ngược lại - Nghĩa là sẽ loại trừ trang đặt điều kiện ra và lấy phần ngược lại (các trang còn lại)

Ví dụ: Điều kiện loại trừ trang bài viết
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
...
</b:if>
28. Thêm chữ ký hay ghi chú dưới mỗi bài viết (Đặt dưới dòng <data:post.body/>)
<!-- Lời ghi dưới mỗi bài viết -->
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Nội_dung
Nội_dung // Ghi chú nội dung của bạn, có thể dùng hình ảnh, màu chữ, canh lề,v.v..

29. Script chèn file .js vào blog
<script src='Link_File_JS' type='text/javascript'/>
30. Script chèn trực tiếp nội dung file .js vào blog
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
Nội_dung_file_js
//]]>
</script>
31. Thêm nhanh khung hướng dẫn hay nội quy comment
- Tìm đến thẻ <data:blogTeamBlogMessage/>
- Đôi khi có tên là <data:blogCommentMessage/>
- Thêm vào sau nó đoạn code sau:
<!--Khung nội quy comment-->
Nội dung nội quy comment của bạn
<p></p>
    - Sau mỗi hàng phải thêm cặp thẻ <br></br> hoặc <br/> nếu muốn xuống dòng.
    - Có thể dùng các code trang trí cho khung như: hình ảnh, màu chữ, v.v..

0 comments:

Post a Comment

More

Search This Blog