Những Code Thông Dụng Cho Blogspot Phần 4

16. Tạo hiệu ứng hiện ảnh khác khi rê chuột vào ảnh
1. Ảnh có chứa link
<a href="link_liên_kết" target="blank"><img onmouseover="this.src='LINK_HÌNH_THAY_THẾ'" onmouseout="this.src='LINK_HÌNH'" src="LINK_HÌNH" ></a>

2. Ảnh không chứa link
<img onmouseover="this.src='LINK_HÌNH_THAY_THẾ'" onmouseout="this.src='LINK_HÌNH'" src="LINK_HÌNH" >

Ví dụ:

17. Tạo hiệu ứng khi rê chuột vào link liên kết
<a href="LINK"  target="blank" onmouseover="oldColor=this.style.backgroundColor;this.style.backgroundColor='#eee';" onmouseout="this.style.backgroundColor=oldColor;">NAME_LINK</a>
    LINK // Link liên kết
    #eee // Mã màu khi rê chuột lên
    NAME_LINK // Tên gán cho link liên kết

18. Chèn trang HTML vào bài viết (Chèn trang web vào bài viết)
<iframe src="LINK_HTML" height="550" width="600" scrolling=yes frameborder="0"></iframe>
    scrolling=yes // Cho hiện thanh trượt, ngược lại không dùng thì sữa thành no
    frameborder="0" // Đường viền, 0 là không viền

    Ta có thể dùng lệnh này để chèn bất cứ trang nào dạng HTML (Ví dụ: http://abc.html) vào bài viết đều được hết :)

Ví dụ: Xem tại đây

19. Các loại đường viền | border: 1px #ccc solid;
Dashed - - - - - - - - - - - - - - - - -
Solid _____________________
Dotted ..................................
20. Các kiểu định dạng chữ | text-decoration:none;
none (Không định dạng)
underline (Gạch đích)
overline (Gạch trên đầu)         
line-through (Gạch ngang chữ)
blink (Chớp chớp)
inherit      

0 comments:

Post a Comment

More

Search This Blog