Những Code Thông Dụng Cho Blogspot Phần 1

1. Font, màu chữ, thụt vào đầu dòng (Dùng dòng 1 hay 2 đều như nhau)
<span style="color:#339966; font:12pt Tahoma; margin-left:12px;">Nội_dung</span>
<span style="color:#339966; font-family:Tahoma; font-size:12pt; margin-left:12px;">Nội_dung</span>
#339966 // Mã màu cho chữ
12pt Tahoma // Cỡ chữ và font chữ
margin-left:12px // Số pixel (khoảng cách) chữ thụt vào đầu dòng. Có thể thay left bằng right cho chiều ngược lại.

2. Canh giữa, canh phải
<div style="text-align:center;">Nội_dung</div>
center // Thay center = right cho canh phải

3. Định dạng chữ: Đậm, Nghiêng, Gạch chân, Gạch ngang chữ
<b>Nội_dung_in_đậm</b>
<i>Nội_dung_in_nghiêng</i>
<u>Nội_dung_gạch_chân</u>
<strike>Nội_dung_chữ_bị_gạch_ngang</strike>
4. Dấu chấm vô dòng con, đánh số đầu dòng
Dấu chấm vô dòng con
<ul>
<li> Nội_dung1 </li>
<li> Nội_dung2 </li>
<li> Nội_dung3 </li>
</ul>

Đánh số đầu dòng
<ol>
<li> Nội_dung1 </li>
<li> Nội_dung2 </li>
<li> Nội_dung3 </li>
</ol>
 5. Bookmark đến một vị trí nhanh trong bài viết
<a href="LINK_bài_viết#Tên_gán_cho_vị_trí ">Nội_dung</a>
<a name="Tên_gán_cho_vị_trí ">Nội_dung</a>
Lưu ý:
    Tên cách nhau không được dùng khoảng trắng mà phải dùng shift gạch. (VD: nhà_xinh)
    Tốt nhất không nên dùng chữ có dấu cho tên gán.

Ví dụ:
    - Đến điểm A (<a href="LINK_bài_viết_cụ thể#Diem_A">Đến điểm A</a>)
    - ...
    - Điểm A (<a name="Diem_A">Điểm A</a>)
Code trong ngoặc là chú thích cho ví dụ.
Như vậy khi ta click chuột vào "Đến điểm A" thì lập tức lệnh sẽ đưa ta nhảy đến vị trí "Điểm A".

0 comments:

Post a Comment

More

Search This Blog